Frågor kring hyreskontraktet med kommunen

I slutet av mars 2017 tecknade Wendelas Vänner ett nytt hyreskontrakt med Kultur- och Fritidsförvaltningen pr den 1 januari 2017. Kontraktet har en avstämningspunkt den 31 december 2017 och löper därefter i sex år.  Hela kontraktet med kommunen kan man läsa på vår medlemsinterna sida. Ett likalydande kontrakt har föreningen därefter tecknat med Antoinette Mezhers restaurang.

Historik
Kommunstyrelsens behandling av ärendet 1994. Läs den. Nästan spännande som en deckare. Kommunstyrelsen 1994_Del1 Kommunstyrelsen 1994_Del2

Tekniska nämndens behandling av ärendet 1998 Tekniska nämnden 304-1998
och 2003 Tekniska nämnden 188-2003.

Av Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2003-09-24  framgår att Samhällsbyggnadskontoret (Ewert Sjöstrand) har utarbetat ett förslag till ”riktigt hyresavtal”.  Sjöstrand föredrar ärendet muntligt och tekniska nämnden beslutar ”att upphäva tidigare beslut i nämnden” och uppdra åt förvaltningen att teckna hyresavtal enligt bifogat förslag.

Förslaget som blev beslut den 18  juni  2003  innebär en ” årshyra av 75.000 kronor. Hyrestid 1 januari 2003 tom 31 december 2015.”

Efter detta har inga ytterligare beslut om fastigheten fattats av kommunen. Ingen information lämnades  av kommunen när fastigheten 2004 övergick i dotterbolaget Telge Fastigheters ägo och vilket värde som då åsattes fastigheten.

Det nya kontraktet f o m 2017.

Efter det att vi skrev på kontraktet i slutet av mars i år 2017  skrev jag i egenskap av ordförande i Wendelas Vänner ett brev till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Anna Bohman bl a följande
Tillsammans med nuvarande restaurang bör vi ha hyggliga förutsättningar att fortsätta en lyckosam verksamhet under överskådlig tid. Med tanke på allt som nu händer i stan, inte minst inom hela slussområdet,  hoppas vi att vi  inte bara är en attraktiv kulturtillgång för alla, såväl Södertäljebor som utombys, utan också en konstruktiv kraft i utvecklingsarbetet.  Vi deltar mycket gärna i detta arbete.”

Den långdragna hanteringen av ärendet i samband med att kontraktet förföll den 31 december 2015 kan man läsa om i ordförandens dagboksnoteringar. Pdf http://wendelasvanner.se/?page_id=3456

 

 

 

 

 

 

 

Loading Facebook Comments ...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *