Kulturplan 2016

Eric Sjöström Stockholm har fått uppdrag av Kulturchefen i Södertälje, Staffan Jonsson att göra en kulturplan för Södertälje. Den offentliggjordes i september 2016.

Kulturplan remiss sept 2016

Den 16 november senast skulle remissvaren vara inne. Här nedan är en länk till Wendelas Vänners svar. Längst ner på sidan  finns länk till andra remissvar.

Wendelas Vänners svar på remissen

Wendela Hebbes Hus (Hebbevillan) beskrivs så här i planen:

Hebbevillan Den litterära föreningen Wendelas Vänner bildades 1983 med huvudsakligt syfte att rädda journalisten Wendela Hebbes (1808–1899) sommarhus i Södertälje från rivning. Sedan många år bedriver den ideella föreningen en kulturhistorisk intressant verksamhet, dels genom en rik programverksamhet i samarbete med ABF Södertälje-Nykvarn, dels genom museiverksamheten, som berättar om Hebbe och andra historiska personer. Huset ger centrum karaktär och bidrar genom sin program- och restaurangverksamhet till kulturutbudet i staden.

Hebbevillan nämns som ett av 8 fokusområden:

6. Hebbevillan stärks genom samarbete
med Torekällberget.
Hebbevillan drivs sedan många år av en ideell
förening, Wendelas Vänner, som gör stora insatser.
Jag anser dock att den nuvarande organisationen inte
är optimal på längre sikt, eftersom den idag bygger
på helt ideella krafter. Huset har något att berätta,
personerna kopplade till familjen Hebbe utgör en
viktig del av Södertäljes historia och serveringen i
en vacker historisk miljö fyller en funktion gällande
centrums attraktivitet.
För att säkerställa framtid och återväxten föreslår
jag att kommunen och Torekällbergberget får i uppdrag
att vårda miljön och samverka med föreningen
gällande programverksamheten. Jag ser att Hebbevillan
skulle kunna betraktas som en “centrumfilial”
till Torekällberget där museets kompetens av kulturmiljö
kombineras med föreningens kompetens kring
programläggning.

Några ytterligare remissvar
Kulturdelen.nu