Dagboksnoteringar kring hyreskontraktet nedtecknade av Per Eric Mattsson

Bakgrund nedtecknad i november 2016.
I början av 2015 fick Wendelas Vänner en uppsägning av nuvarande kontrakt och ett nytt kontraktsförslag från Telge Fastigheter som innehöll en fyrdubbling av hyran. Vi tog genast kontakt med ordföranden i Kultur- och Fritidsförvaltningen Anna Boman, som lovade ta sig an vårt problem och tillsatte en arbetsgrupp.

Noteringarna har under utredningsperioden successivt lagts ut på den medlemsinterna sidan på föreningens hemsida..

2015 30 mars Brev från Wendelas Vänner till Telge Fastigheter.
Att.: LiseLott Nilsson
Klarläggande  och skriftlig uppsägning av hyreskontraktet
Vi  bekräftar härmed skriftligen att vi erhållit er uppsägning av vårt kontrakt i samband med erhållandet av ett nytt kontraktsförslag med ny hyra. Av formella skäl säger vi nu från vår sida också upp kontraktet inom laga tid. Vi är från föreningens sida medvetna om att Telge Fastigheter  och Kulturförvaltningen  tillsatt en arbetsgrupp med uppgift  att snarast föreslå en ny ”ägandeform och organisationsform” för Wendela Hebbes Hus. Vi ser fram mot ett sådant förslag.

Vi vill också påpeka att den föreslagna nästan fyrdubbla hyreshöjningen (från 85 tkr till 320 tkr) omöjligen  kan stämma med de intentioner som politiker och tjänstemän i kommunen hade för 15 år sedan när kontraktet skrevs. Det är, menar vi, ett orimligt ingångsvärde som allt sedan Telge Fastigheters övertagande av fastigheten, har fått belasta huset i er bokföring. Vi förutsätter att detta beaktas i det fortsatta arbetet och inte blir en belastning för den framtida kulturbudgeten.

Vi hoppas också att det nu inte, i avvaktan på utredningsresultatet, uppstår ett vakuum när det gäller förvaltningen av huset. Vi har åtskilliga gånger påpekat att sydsidan av huset kräver en omgående behandling för att inte kapitalförstöringen skall fortgå. Detta är också en estetisk fråga. Vi är också, som ni vet,  oroliga för att det elektriska systemet inte klarar och kanske inte är dimensionerat för den påfrestning, som huset p g a sin popularitet ofta utsätts för.

Vi har också tillsammans med restaurangen en del idéer inför sommarsäsongen, som vi gärna vill få fart på.  Bästa hälsningar  Wendelas Vänner

Vi skickar kopia på detta brev till övriga som vi haft förhandlingskontakt i denna fråga med (Anna Bohman. , Staffan Jonsson, Stefan Sundblad)Hyresavtal Telge 2015

30 mars Svar från VD LiseLott Nilsson: ”Hej Per Eric Jag bekräftar med detta mail att jag i dag har tagit emot din uppsägning. Jag kan samtidigt informera om att vi tjänstemän har haft ett möte i ärendet, och bokat in ett nytt om några veckor. ”

2015 5 april Mail Staffan Jonsson-Per Eric ”Hej Per Eric! Vi hade möte idag, och ska träffa Telge Fastigheter den 12 maj. Vi kommer att lösa situationen. Återkommer med förslag möte med er efter den 12 maj. Ber Mia boka. Ursäkta dröjsmål.”

2015 Maj 6 Mail Per Eric Mattsson- Staffan Jonsson: ”Hej Staffan. Hoppas allt är bra. Vi har ett styrelsemöte i vår förening i morgon kväll (tisdag). Jag undrar bara om du vet något  om hur arbetet fortskrider i den arbetsgrupp som tillsatts. Det vore trevligt om jag kunde berätta något. Vi vill ju gärna komma till skott som du förstår. Själva har vi inte hört något och vet inte heller vilka som ingår i arbetsgruppen. Bästa hälsningar. Per Eric”

2015 Maj 6 Mail Staffan Jonsson-Per Eric Mattsson.”Hej! Du önskade lite information om hur arbetet går vidare med Hebbevillan. Du är välkommen till stadshuset på onsdag den 13 maj kl 13:30. Hoppas tiden passar. Om inte, hör av dig så ordnar vi en ny tid.”

2015 Maj 13 Möte mellan Staffan Jonsson, Stefan Sundblad och Mikael Wiehager (Controller på Kultur och fritidskontoret) från kommunen och Signe Andersson och Per Eric Mattsson från Wendelas Vänner. Olika alternativ dryftades. Lösa tankar  utan skriftligt underlag.  Vi fick intrycket att Wiehager var den utsedda utredningsmannen. Vi hänvisade till vårt brev av den 13 mars. Noteringar kommer lovade man, men det kom inga.

2015 aug 27 Mail Staffan Jonsson – Per Eric Mattsson. ”Hej! Kan meddela att efter dialog med Telge Fastigheter så kommer de att förlänga nuvarande hyreskontrakt med ett år, i väntan på att utredningen om kulturfastigheter blir klar. De kommer själva också att ta kontakt med er, sa vi på mötet.”

2015 oktober 07 möte med Telge Fastigheters LiseLott Nilsson och Robert Magnusson. Se nedan 13 oktober.

2015 oktober 13 Mail Per Eric Mattsson Staffan Jonsson.  ”Hej Staffan Den 27 augusti meddelade du i mailet nedan att vårt hyreskontrakt med Telge Fastigheter (Telge) förlängs i ett år i avvaktan på att utredningen om kulturhusen blir klar. Telge skulle ta kontakt om det formella. Telge tog kontakt omgående men på grund av min förkylning mm kom mötet till stånd först i onsdags den 7 oktober. Närvarande var LiseLott Nilsson och Robert Magnusson från Telge samt Birger Svanteson och jag från föreningen.  Birger är ledamot av vår styrelse. Han hade också ett par andra frågor att ta upp kring Galleri Kretsen på Orionkullen, där han är verksam som konstnär.

Telges utgångspunkt var en förlängning av kontraktet med bara ett halvår, men vi accepterade det, eftersom Kulturhusutredningen enligt direktiven skall vara klar i vår. Både Telge och vi är av olika skäl angelägna om att vi skyndar på ärendet. Telge hade dessutom fått besked om att beslut var fattat om att Hebbevillan även fortsättningsvis skulle direktägas av Telge.  Detta hävdade jag måste vara ett missförstånd eftersom vi varken sett till någon utredning eller något beslutsunderlag om just detta. Det var alltså den utredning som du utlovade i mars. Någon utredningsperson har vi inte hört av och ingen har besökt oss för informationsutbyte. När det gäller direktägandet har Telge och vi en samsyn. Direktägande är inte bra för någondera parten. Vi utvecklar gärna vår kritiska inställning till direktägande för utredningspersonen. Jag tror att Telge är beredd att göra detsamma. Vi bör naturligtvis tillhöra det bolag eller den förvaltning, som får ansvar för kulturhusen.   Vår placering i själva kulturhusadministrationen måste diskuteras. Vi tror att en inordning i Torekällbergets organisation skulle kunna vara en bra lösning.  Där finns den kulturhistoriska och museala kunskap om gamla hus, som vi saknar. Vi har ju också, som alla vet, ett gemensamt 1800-talsfokus, där vi kan tillföra nya idéer och kunskaper. Vårt läge gör ju också att vi skulle kunna bli en fin replipunkt för berget. Vi ligger ju mitt i turistströmmen på sommaren. När det gäller vår hyra har jag ditt skriftliga ord i ett mail 23 mars: “Vi kommer att lösa situationen.” Därutöver en mängd positiva uttalanden från nämndordföranden och andra. Vi tycker att det börjar bli dags att få se något mer handfast. Bästa hälsningar Per Eric Mattsson eu PS. Jag bifogar en kopia till Telge eftersom jag redovisat några synpunkter från dem så att de får chans att kommentera om så är. DS ”

2015 Oktober 13. Mail Staffan J- Per Eric  ”Hej, Trodde vi var överens om ett års förlängning av ert hyreskontrakt men OK. Gäller att utredningen blir klar. Och ingen kan ju säga idag vad den landar i. Stadsdirektörens uppdrag. Vi får avvakta denna och till dess förlängs ert avtal med nuvarande villkor. Vad gäller samverkan eller samgående med Torekällberget är det en separat fråga, där närmare samverkan borde kunna påbörjas omgående. Samgående eller övertagande av Torekällberget är inte självklart utan måste utredas vad skulle innebära. Mvh Staffan”.  Bra. Då avvaktar vi en kontakt från Berget.

2015 Oktober 16. Mail Per Eric – Staffan J.  ”OK. Då ställer vi upp på detta. Halvåret uppfattade vi som utsiktslöst att ens diskutera och strängt taget spelar det ju ingen roll. Vi väntar på utredningen och hoppas naturligtvis på att också få redovisa våra synpunkter för utredaren. Vi har ju ändå 15 års erfarenhet av kommunalt direktägande och nästan lika många år som ingående i Telge. Vi hoppas nu också på att vi under tiden gemensamt ser till att ingen kapitalförstöring äger rum.  En ”kvalitetsbudget” på fastigheten utan pengar inblandade vore därför en lämplig första åtgärd.  Hälsningar Per Eric.”

2015 Oktober 28. Mail Per Eric Mattsson – stadsdirektör Martin Andreae. ”Hej.Jag heter Per Eric Mattsson och är ordförande i Wendelas Vänner som driver Wendela Hebbes Hus med museum och restaurang. Vårt 15-åriga hyreskontrakt med först kommunen sedan Telge Fastigheter löper ut den 31 december i år. Efter ett antal turer mellan oss och Kultur- och fritidsförvaltningen och Telge Fastigheter har vårt kontrakt förlängts på oförändrade villkor i avvaktan på att utredningen om Kulturhusens tillhörighet blir klar. Om jag förstått rätt skall du redovisa uppdraget senast i februari nästa år. Jag har en enkel fråga i sammanhanget. Kan man räkna med att tidsplanen håller? För vår del är det angeläget att vi får ett långfristigt acceptabelt kontrakt snarast. Vi har i vår tur hyreskontrakt med restaurangen i huset. Tillsammans har vi några aktuella investeringsprojekt, som vi inte vågar ge oss i kast med på så lösa boliner som ett tillfälligt hyreskontrakt innebär. Vi har i föreningen nu mer än 15 års erfarenhet av såväl direktägande av kommunen genom Tekniska förvaltningen fram till 2003, som ägande därefter via ett kommunalt bolag (Telge Fastigheter).  I samband med ditt uppdrag redovisar vi gärna våra erfarenheter av detta genom åren. Bästa hälsningar Per Eric Mattsson ordf. Wendelas Vänner”.

  1. November 9 Mail Per Eric Mattsson/Martin Andrae Hej. För några veckor sedan, närmare bestämt den 28/10, skickade jag ett mail till dig med en fråga om du kunde säga något om tidsplanen för Kulturhusutredningen, som vårt eget kontrakt med Telge Fastigheter gjorts beroende av.  Vi har i vår tur ett underkontrakt med husets restaurang och jag vill kunna lämna ett seriöst svar till dem om vårt kontrakt. Ett kontraktslöst förhållande hämmar såväl vår som restaurangens handlingsfrihet.Bästa hälsningar Per Eric Mattsson ordf. Wendelas Vänner.
  2. November 9
    Mail Martin Andreae – Per Eric Mattsson. ”Hej Per-Eric ! Beklagar att svar dröjt. Så som planen ser ut så ska det uppdrag du refererar till redovisas i kommunstyrelsen i februari nästa år. Det finns just nu ingenting som tyder på att den tidsplanen inte skulle hålla. Med vänliga hälsningar. Martin Andreae. Kopia till Staffan Jonsson, LiseLott Nilsson,  Johan Ljöstad, Anneli Leini”

2016
8 februari.
Kulturplanen anländer. Om Wendelas Vänner kan läsas på sidan 8 (se Menyn aktuellt). ”Som exempel kan ’Wendela Hebbe’ nämnas där föreningslivet driver museiverksamhet i delar av lokalen samtidigt som det återfinns en privat restauratör i andra delar av lokalen. Restauratören skall i detta exempel erlägga en marknadsmässig hyra, samtidigt som museiverksamheten är berättigad att söka föreningsbidrag för att täcka sina lokalkostnader.” Det skall bli intressant att se hur man beräknar marknadsvärdet i vårt nästan totalintegrerade hus, men det klarar säkert en bra utredare. 

11 september. Kallad till möte med Elisabeth Sjöqvist och Anders Siljelöf, som tillhör Lokalstyrningsenheten på Kultur och Fritidskontoret. Ingen föredragningslista. Deras huvudsyfte var att samtala om att skötseln av Gula Villan i Järna kanske kunde vara en modell för oss. Inga siffror diskuterades. Jag sa att vi är mycket angelägna om att få ett långsiktigt kontrakt för att ha chans att fortsätta utveckla verksamheten. Jag hyste viss tveksamhet om Gula Villan var rätt för oss mot bakgrund av våra olika förusättningar. Och hur har man tänkt klara marknadsvärdet och försummat underhåll. Vi lovades svar på detta. Staffan släntrade in under mötet i ett par minuter, Sa något kort om Torekällberget och gick igen.

20 september. Kontraktet förlängt till 31 december 2016.

20 oktober. Mail till LiseLott Nilsson VD i Telge Fastigheter.”Trevligt att ses igår. Det påminde mig också om att tiden går och vårt tillfälliga hyreskontrakt snart går ut igen Hoppas vi kommer till skott snart. Bästa hälsningar Per Eric.”
Jag råkade sitta vid ett kommunal seminariebord tillsammans med LiseLott där vi försökte vara kreativa en liten stund. Det hade ingenting med vårt kontrakt att göra. Vi har annars  inte haft någon kontakt under  tiden annat än att jag ett par gånger gnölat på Telge Fastigheter om eftersatt underhål l.

21 oktober. Mail LiseLott Nilsson – Per Eric. ”Vi har nu äntligen beslut från kommunen om hur vi skall hantera våra Kulturhus. Denna beslutades i KS före sommaren. Detta innebär nu att kommunen kommer att kontakta dig i denna fråga.”

27 oktober.  Allmän information om Kulturhusutredningen. Jag yttrade mig kritiskt om trögheten i det kommunala maskineriet och förundran över hanteringen av Oktoberteatern och att vi inte hört något om vårt eget kontraktsärende. Anna Boman hävdade att hon jobbat intensivt med vårt ärende och bad mig ta kontakt med förvaltningen för att reda ut eventuellt  misstag. Innan jag hann detta förekoms jag av Föreningsrådet.

8 november. Telefonledes inbjudan från Elisabeth Sjökvist på Föreningsrådet. till kontraktsskrivning den 17 november kl 14.

17 november. Möte mellan Anders Siljelöf och Elisabeth Sjökvist från Föreningsrådet och Ami och mig från Wendelas Vänner. Vi fick muntligt besked om att Lokalstyrningsgruppen beslutat att kommunen tar över alla fastighetskostnader utom de rörliga (el, vatten, värme, sophämtning  och underhåll) som Telge Fastigheter kommer att belasta fastigheten med. Dessutom kommer Telge Fastigheter att föreslå restaurangens hyra. Telge fastigheter fakturerar Kultur- och fritidsförvaltningen, som i sin tur fakturerar Wendelas Vänner, som i sin tur fakturerar restaurangen. Vi kom överens om att träffas tillsammans med Telge Fastigheter  den 30 november för att reda ut begreppen och ge underlag för fastställande av hyra för restaurangen.

30 november. Möte hos Wendelas Vänner (Elisabeth Sjöqvist och Anders Siljelöf från KoF , Robert Magnusson, och Anders Lindgren från TF och Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson från WV.  Vi redde ut en del oklarheter. Bollen nu hos i första hand Telge Fastigheter och sedan Föreningsrådet. Föreningen avvaktar kontraktstexter